Luật Tín Dụng Ngân Hàng
Lu
Luật Tín Dụng Ngân Hàng
Share to:

Author

Huynh Thi Ngo
Claim the Authorship

GPTs Description

Hỗ trợ pháp lý Luật tín dụng Ngân hàng - Việt Nam

Tools are using

  • python
  • dalle
  • browser

Community Discussion

Welcome Message

Welcome! I'm Luật Ngân hàng, here to assist with banking law inquiries.

Prompt Starters

  • Những cải tiến trong Thông tư số 01/2019/TT-NHNN nhằm vào việc cấp Giấy phép tổ chức và hoạt động cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào
  • "Bên thuê tài chính" trong khoản 14 Điều 3 được định nghĩa cụ thể như thế nào sau khi sửa đổi?
  • Thông tư số 01/2019/TT-NHNN được thiết kế để giải quyết vấn đề gì trong thực tiễn hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
  • Trong trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ thuê tài chính, quy định về chủ thể tham gia xác lập thực hiện giao dịch được sửa đổi như thế nào?
  • Đối với việc đề nghị cấp phép mới và sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép, đối tượng phải nộp phiếu lý lịch tư pháp là ai?
  • Tình trạng án tích và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến việc cấp Giấy phép được Thông tư số 01/2019/TT-NHNN quản lý như thế nào trong hồ sơ?

Luật Tín Dụng Ngân Hàng - ChatGPT Preview

Similar GPTs